Čas serveru:
--.--.---- --:--:--

Aukční řád

AUKČNÍ ŘÁD

pro elektronickou aukci

(dále jako „Aukční řád“)

 

Preambule

 

Aukce je efektivní způsob, který umožňuje sestavit pořadí potenciálních zájemců o nemovitost/družstevní podíl (dále jako „Nemovitost“) dle výše nabídnutých kupních cen.

Hlavním cílem použití aukce je nalezení optimální tržní ceny Nemovitosti.

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

1. Advancement Services s.r.o. (dále jako „Provozovatel“) je Provozovatelem aukčního portálu mmaukce.cz (dále jako „Portál“), který je určen pro elektronickou aukci Nemovitostí.

2. Provozovatel výlučně na základě uzavřené dohody o aukci s objednatelem elektronické aukce Nemovitosti (dále jako „Klient“) provede elektronickou aukci konkrétní Nemovitosti (dále jako „Aukce“) v souladu s Aukčním řádem.

3. Aukční řád upravuje podrobná pravidla a průběh Aukce, s jehož zněním projevil zájemce o Nemovitost (dále jako „Zájemce“) souhlas při vstupu do Aukce, a to zadáním a potvrzením unikátního přístupového kódu dle čl. II. odst. 9 Aukčního řádu.

4. Aukce je transparentní způsob podávání nabídek kupní ceny za Nemovitost ze strany Zájemců. Na základě proběhlé Aukce bude sestaveno pořadí Zájemců dle výše nabídnutých kupních cen (dále jako „Pořadí zájemců“).

 

Článek II.

Podmínky účasti a vstupu do Aukce a další informace k průběhu Aukce

 

1. Účast v Aukci je dobrovolná.

2. Klient (případně v dohodě o aukci dle čl. I. odst. 2 Aukčního řádu určený realitní zprostředkovatel) sdělí Provozovateli jméno a příjmení Zájemců včetně jejich emailové adresy a telefonního kontaktu, které budou sloužit jako komunikační prostředek pro účely Aukce.

3. Zájemce bude Provozovatelem zařazen mezi účastníky Aukce a prostřednictvím emailové adresy bude informován o dni konání Aukce, času zahájení Aukce a dalších potřebných informacích k účasti na Aukci.

4. Na zařazení do Aukce nevzniká Zájemci právní nárok.

5. Vstupem do Aukce dle odstavce 9 tohoto článku Aukčního řádu Zájemce projevuje souhlas ke zpracování jeho osobních údajů Provozovatelem pro účely Aukce a předání Pořadí zájemců s jeho údaji realitnímu zprostředkovateli, který zprostředkovává převod Nemovitosti.

6. Zájemci bude na jeho telefonní číslo před zahájením Aukce zaslán unikátní přístupový kód (dále jako „Kód“), který bude sloužit pro vstup do Aukce na Portálu.

7. Zájemce se zavazuje Kód nepředávat jakékoliv 3. osobě a uchovávat jej na zabezpečeném místě, aby nedošlo k jeho zneužití.

8. Aukce budou probíhat na Portálu. Vstup do Aukce je umožněn nejdříve po doručení Kódu dle odst. 6 tohoto článku Aukčního řádu. Zájemce může do Aukce vstoupit i v jejím průběhu.

9. Vstupem do Aukce, tj. zadáním a potvrzením Kódu na Portálu Zájemce vyslovuje souhlas se zněním Aukčního řádu a dále Zájemce potvrzuje, že má vážný zájem o uvedenou Nemovitost, s jejímž právním a faktickým stavem je důkladně seznámen.

10. U Aukce je zejména uvedena specifikace Nemovitosti, vyvolávací cena Nemovitosti, minimální částka navýšení kupní ceny v Aukci (dále jako „Příhoz“), okamžik zahájení Aukce, minimální doba trvání Aukce, kontakt na pracovníka Provozovatele, případně další důležité informace. Konečné pořadí Zájemci nabídnutých kupních cen Nemovitosti bude určeno Aukcí.

11. Provozovatel může ve výjimečných případech umožnit Zájemci vstup do Aukce ve formě online registrace u konkrétní Aukce na webu mmaukce.cz. V takové případě je vyžadováno řádné vyplnění registračního formuláře, uzavření dohody o účasti v aukci a uhrazení aukční jistiny ve výši 5.000, - Kč. Aukční jistina může být v plné výši Provozovatelem použita na částečnou úhradu škody, kterou Zájemce způsobil (viz čl. V. odst. 6 Aukčního řádu), v opačném případě bude Zájemci vrácena na účet, z nějž byla uhrazena.

 

Článek III.

Zahájení a průběh Aukce

 

1. U každé jednotlivé Aukce je uveden přesný čas zahájení Aukce.

2. Příhoz je pro Zájemce závazné právní jednání, kterým projevuje vůli uhradit za předmětnou Nemovitost kupní cenu určenou Příhozem a nabýt tak vlastnické právo k Nemovitosti.

3. Po zahájení Aukce první aktivní Zájemce akceptuje vyvolávací cenu Nemovitosti a stává se prvním Zájemcem v průběžném pořadí Zájemců v Aukci. Následně má každý Zájemce, který se účastní Aukce možnost učinit Příhoz a navýšit kupní cenu Nemovitosti, a to i opakovaně po dobu trvání Aukce. Tímto způsobem Zájemci v Aukci předkládají nabídky kupní ceny za Nemovitost.

4. Příhozy dochází v průběhu Aukce k postupnému navýšení kupní ceny Nemovitosti. Prvním Zájemcem v pořadí Zájemců v Aukci je vždy ten Zájemce, který svým Příhozem stanovil nejvyšší kupní cenu Nemovitosti.

5. V případě, že je učiněn některým Zájemcem Příhoz v posledních dvou minutách trvání Aukce, prodlužuje se doba trvání Aukce vždy o časový úsek dvou minut, a to i opakovaně.

(např.: v případě, že je u Aukce s dobou trvání do 15:00 učiněn Příhoz v 14:59:55, prodlužuje se doba trvání Aukce do 15:01:55).

6. Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu trvání aukce, v případě, že se aukce bude vysílat živě na streamu.

7. Možnost Zájemce učinit Příhoz končí uplynutím doby trvání Aukce.

8. Výše minimálního Příhozu může být v průběhu Aukce měněna ze strany Provozovatele.

 

 

 

Článek IV.

Výsledek Aukce

 

1. Na základě proběhlé Aukce bude Provozovatelem sestaveno Pořadí zájemců dle výše Zájemci nabídnutých kupních cen za Nemovitost.

2. Provozovatel po ukončení Aukce předá Pořadí zájemců Klientovi s výjimkou případů, kdy je v dohodě o aukci dle čl. I. odst. 2 Aukčního řádu dohodnuto, že bude Pořadí zájemců předáno pouze v dohodě o aukci určenému realitnímu zprostředkovateli. V takovém případě po ukončení Aukce předá Provozovatel Pořadí zájemců pouze určenému realitnímu zprostředkovateli.

 

Článek V.

Výběr nejvhodnější nabídky

 

1.  Zájemce s nejvhodnější nabídkou (dále jako „Nejvhodnější nabídka“) určí dle níže uvedených pravidel osoba, které bylo dle čl. IV. odst. 2 Aukčního řádu předáno Pořadí zájemců (dále jako „Zprostředkovatel“).

2. Zprostředkovatel určí Nejvhodnější nabídku bez ohledu na Pořadí zájemců na základě vlastního uvážení. Zprostředkovatel je oprávněn libovolně opakovat výběr Nejvhodnější nabídky.

3. Zájemce s Nejvhodnější nabídkou je povinen na výzvu Zprostředkovatele uzavřít nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání Dohodu o koupi nemovitosti/družstevního bytu, resp. Blokaci nemovitosti/družstevního bytu (dále jako „Smlouva“). S obsahem Smlouvy se Zájemce seznámil před vstupem do Aukce a vstupem do Aukce (čl. II odst. 9) projevil bez jakékoliv výhrady souhlas se zněním Smlouvy.

4. Zprostředkovatel je oprávněn vyzvat k uzavření Smlouvy Zájemce, který nepředložil nejvyšší nabídku kupní ceny, příp. nevyzvat k uzavření Smlouvy žádného Zájemce (tj. Zprostředkovatel může odmítnout všechny Zájemci předložené nabídky kupní ceny za Nemovitost). Pořadí zájemců a nabídky kupních cen Zájemců za Nemovitost tak nejsou pro Zprostředkovatele závazné a Zájemce nemá vůči Zprostředkovateli žádné právní nároky (a to včetně nároku na náhradu škody).

5. Ve Smlouvě bude sjednána kupní cena Nemovitosti ve výši nejvyššího Příhozu vybraného Zájemce.

6. V případě porušení jakékoliv povinnosti sjednané v Aukčním řádu Zájemcem je povinen Zájemce nahradit Provozovateli i Zprostředkovateli škodu, která takovým porušením povinnosti Provozovateli nebo Zprostředkovateli vznikne. Provozovatel je i bez odůvodnění oprávněn vyloučit bez náhrady kteréhokoliv Zájemce z Aukce.

7. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k uzavření Smlouvy se Zájemcem s Nejvhodnější nabídkou dle čl. V. odst. 3 Aukčního řádu, tak Zprostředkovatel opětovně v souladu s odst. 2 a 4 tohoto článku Aukčního řádu určí Nejvhodnější nabídku. Zájemce s Nejvhodnější nabídkou se zavazuje uhradit za Nemovitost kupní cenu ve výši určené jeho posledním Příhozem v Aukci. 

8. Zájemci nevzniká účastí v Aukci právo na uzavření Smlouvy (a to ani Zájemci s Nejvhodnější nabídkou). Nejpozději převodem Nemovitosti zanikají automaticky nevyužité předložené nabídky kupní ceny ostatních Zájemců.

 

Článek VI.

Ostatní ujednání

 

1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a podmínky Aukce bez jakéhokoliv omezení. Taková změna pravidel a podmínek Aukce je účinná okamžikem jejího oznámení Zájemci (forma oznámení – prostřednictvím emailové, osobní či telefonické komunikace, na internetových stránkách Provozovatele/Zprostředkovatele, na internetových stránkách Aukce nebo osobně na prohlídce apod.).

2. Zájemce má právo změnu pravidel a podmínek Aukce nepřijmout a svoji nabídku kupní ceny proto odvolat/Aukce se nezúčastnit, resp. svoji účast v Aukci ukončit, a to z důvodu změny pravidel a podmínek Aukce ze strany Provozovatele.

3. Provozovatel je oprávněn bez náhrady kdykoliv Aukci bez uvedení důvodu zrušit, a to před zahájením Aukce, v průběhu Aukce či po ukončení Aukce. Na zrušenou Aukci se pohlíží jako kdyby nikdy neproběhla. Nárok Zájemce na náhradu škody/nákladů vůči Provozovateli je vyloučen.

4. Pokud po dobu trvání Aukce není žádným Zájemcem akceptována vyvolávací cena Nemovitosti, považuje se Aukce za zrušenou.

5. Nárok Zájemce na náhradu škody či nákladů účasti v Aukci je vůči Provozovateli zcela vyloučen.

6. V neujednaném rozsahu se Aukce řídí primárně pokyny Provozovatele, resp. pokyny pověřeného zástupce Provozovatele, případně právním řádem ČR. Nejedná se o dražbu jakéhokoliv druhu ani o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „OZ“). V případě Aukce se nejedná o nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 OZ.

7. Provozovatel zpracovává osobní údaje Zájemců poskytnuté pro účely Aukce v souladu s právními předpisy, a to za účelem řádného průběhu Aukce, který je stanoven Aukčním řádem. Podrobnosti k ochraně soukromí sdělí na vyžádání Provozovatel.

8. Tento Aukční řád vydaný Provozovatelem je platný od 30. 6. 2021 do jeho odvolání či změny.

 

Advancement Services s.r.o. IČ 25932667, se sídlem Nádražní 535/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava zapsaná pod sp. zn. C 56142 vedená u Krajského soudu v Ostravě