Čas serveru:
--.--.---- --:--:--

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro provádění elektronické aukce 

(zkratka: Podmínky)

Aukce je efektivní způsob prodeje nemovitosti/družstevního podílu (zkratka: Nemovitost), který umožňuje na základě zájemci předložených nabídek vybrat zájemce o Nemovitost s nejvýhodnější nabídkou kupní ceny. Hlavním cílem použití Aukce je nalezení optimální tržní ceny pro kupujícího i prodávajícího.

Úvodní ustanovení

Společnosti M&M reality holding a.s., resp. M&M finance company s.r.o. (zkratka: Zprostředkovatel) jsou oprávněni pro vlastníka Nemovitosti (zkratka: Prodávající) na základě písemné dohody opatřovat zájemce o Nemovitost (zkratka: Zájemce) na základě Aukce v souladu s níže uvedenými podmínkami a v neujednaném v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Aukce je veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku kupní ceny ve smyslu ustanovení § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „OZ“) vyhlášenou na základě výzvy Zprostředkovatele (např. v inzerci Nemovitosti) potencionálním Zájemcům k podání nabídky kupní ceny u konkrétní nabízené Nemovitosti (zkratka: Aukce).

Výběr Zájemce formou Aukce je způsob zprostředkování, který může Zprostředkovatel využít u jakékoliv Nemovitosti ve své nabídce. Kupní ceny Nemovitostí uvedených v inzerci Zprostředkovatele jsou ceny vyvolávací (zkratka: Cena). Konečná kupní cena (zkratka: Kupní cena) bude případně určena Licitací.

Tyto všeobecné podmínky upravují pravidla a průběh elektronické formy Aukce u Zprostředkovatele. S jejich úplným zněním projevil Zájemce výslovný souhlas při vstupu do Aukce, a to zadáním a potvrzením unikátního přístupového kódu (zkratka: Kód).

Prohlídka nemovitosti

Zájemce na základě Protokolu o prohlídce (zkratka: Protokol) poskytuje Zprostředkovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v Protokolu pro účely Aukce.

Zájemce bude po prohlídce nemovitosti, u niž bude probíhat výběr zájemce formou Aukce, zařazen mezi účastníky Aukce a prostřednictvím emailu bude informován o průběhu Aukce (datum konání, doba trvání Aukce, webové stránky Aukce a další potřebné informace). Účast Zájemce na Licitaci je dobrovolná.   

Na Zájemcem v Protokolu sdělené telefonní číslo bude Zájemci cca 15 min před zahájením Aukce zaslán unikátní přístupový kód, který bude sloužit pro vstup do Aukce na webových stránkách Aukce.

Zájemce se zavazuje Kód nepředávat jakékoliv 3. osobě a uchovávat jej na zabezpečeném místě, aby nedošlo k jeho zneužití. 

Průběh Aukce

Aukce budou probíhat na webu www.mmaukce.cz. Přístup do Aukce je umožněn nejdříve po doručení Kódu. Zájemce může do Aukce vstoupit i v jejím průběhu. Při vstupu do Aukce potvrzuje Zájemce svůj vážný zájem o Nemovitost, což stvrzuje vložením a potvrzením Kódu na webu Aukce.

Vstupem do Aukce, resp. zadáním Kódu Zájemce vyslovuje souhlas se zněním těchto Podmínek, se zpracováním osobních údajů a souhlas se zněním Dohody o koupi nemovitosti/družstevního bytu, resp. Blokace nemovitosti/družstevního bytu (zkratka: Dohoda), s jejímž obsahem se seznámil před vstupem do Aukce. 

Dále Zájemce vstupem do Aukce potvrzuje, že má vážný zájem o nabízenou Nemovitost. Dohoda bude uzavírána mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem s nejvýhodnější Nabídkou (u Dohody o koupi nemovitosti/družstevního bytu bude smluvní stranou i prodávající).

U každé jednotlivé Aukce je zejména uvedena specifikace Nemovitosti, Cena Nemovitosti, minimální částka navýšení kupní ceny (zkratka: Příhoz), okamžik zahájení a minimální doba trvání Aukce, kontakt na realitního makléře Zprostředkovatele.

Vstupem do Aukce (zadáním a potvrzením Kódu) Zájemce projevuje vážný zájem o předmětnou Nemovitost ve vlastnictví Prodávajícího, jejíž prodej zprostředkovává Zprostředkovatel.

Příhoz je pro Zájemce závazné právní jednání, kterým projevuje vůli uhradit za předmětnou Nemovitost kupní cenu určenou Příhozem a nabýt tak vlastnické právo k Nemovitosti.

Po zahájení Aukce první aktivní Zájemce akceptuje Cenu a stává se prvním Zájemcem v pořadí. Následně má každý Zájemce možnost učinit Příhoz a navýšit kupní cenu Nemovitosti, a to i opakovaně po dobu trvání Aukce. 

Příhozy dochází k postupnému navýšení kupní ceny. Prvním Zájemcem v pořadí je vždy Zájemce, který svým Příhozem stanovil nejvyšší kupní cenu Nemovitosti.

U každé aukce je nastaven časový interval, který se nazývá prodloužení aukce. Pokud některý ze Zájemců provede příhoz v tomto časovém intervalu před plánovaným ukončením aukce, posune se plánovaný konec aukce na čas tohoto příhozu + interval prodloužení aukce. Zpravidla tento časový interval je nastaven na 5 minut. 

Příklad:

Prodloužení aukce: 5 minut
Plánovaný konec aukce: 19:00:00
Účastník aukce provede příhoz v 18:58:05, plánovaný konec aukce se posune na 19:03:05.

Možnost učinit Příhoz končí uplynutím doby trvání Aukce.

Výše minimálního Příhozu může být v průběhu Aukce měněna Zprostředkovatelem.

Výběr nejvýhodnější nabídky

Po ukončení Aukce bude Zprostředkovatelem na základě průběhu Aukce sestaveno pořadí Zájemců dle výše nabídnuté kupní ceny Nemovitosti. Následně Zprostředkovatel určí zájemce s nejvýhodnější nabídkou (zkratka: Nabídka).

Nejvýhodnější Nabídku určuje Zprostředkovatel bez ohledu na pořadí Zájemců určené Licitací, a to nejpozději do 10 dnů po ukončení Aukce. 

Zprostředkovatel je oprávněn vyzvat k uzavření Dohody Zájemce, který nepředložil nejvyšší nabídku kupní ceny, příp. nevyzvat k uzavření Dohody žádného Zájemce (tj. Zprostředkovatel může odmítnout všechny předložené nabídky). 

Zprostředkovatel je oprávněn libovolně opakovat výběr nejvýhodnější Nabídky, a to i po výše uvedené lhůtě.

Zájemce s nejvýhodnější Nabídkou je povinen na výzvu Zprostředkovatele uzavřít nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání Dohodu, s jejímž zněním projevil souhlas při vložení a potvrzení Kódu.

Podpisem Dohody je Zájemce povinen uhradit ve Zprostředkovatelem určené lhůtě tzv. blokační úhradu a řádně plnit další povinnosti sjednané v Dohodě. 

V případě porušení jakékoliv z těchto povinností je Zájemce povinen nahradit Zprostředkovateli škodu, která takovým porušením Zprostředkovateli vznikne.

Ostatní nabídky zájemců zaniknou (jsou odmítnuty ve smyslu § 1779 OZ) uzavřením Dohody se Zájemcem s nejvýhodnější Nabídkou a složením blokační úhrady. 

Ostatní ujednání

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a podmínky Aukce bez jakéhokoliv omezení. Změna je účinná okamžikem jejího oznámení Zájemci (prostřednictvím emailu, telefonicky, na internetových stránkách Zprostředkovatele/Aukce nebo osobně na prohlídce apod.).

Zájemce má právo změnu nepřijmout a Nabídku proto odvolat (tzn. Aukce se nezúčastnit, resp. svoji účast ukončit, a to z důvodu změny podmínek, postupu či pravidel Aukce ze strany Zprostředkovatele).

Zprostředkovatel je oprávněn kdykoliv Licitaci ukončit/zrušit bez uvedení důvodu a náhrady, a to před zahájením Aukce, v průběhu Aukce či po ukončení Aukce. Nárok na náhradu škody či nákladů účasti v Licitaci je vůči Zprostředkovateli zcela vyloučen.

V neujednaném se Aukce řídí primárně pokyny Zprostředkovatele, případně příslušnými ustanoveními § 1772 a násl. OZ. Nejedná se o dražbu ani o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. OZ.

Zpracování osobních údajů klientů se řídí platnými právním předpisy, úplné znění pravidel ochrany soukromí naleznete na https://www.mmreality.cz/ochrana-soukromi/.

Tyto Podmínky jsou platné od 1. 9. 2020 do odvolání/změny.